ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง

 
 
ข่าวกิจกรรม
    วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ e-learning เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง
    
    วันที่ 2 กันยายน 2559
    > รายละเอียด
ข่าวกิจกรรม
    เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 กรมประมงร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดพิธีส่งมอบปะการังเทียมให้แก่ชาวประมง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ บ้านเขาตะเกียบ เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนั
     เอกสารแนบ
    วันที่ 2 กันยายน 2559
    > รายละเอียด
 
 
ชื่อ - สกุล : นายวัชรพงษ์ จินาสุ่น
ต้นแบบสาขา : ประมง
คำจำกัดความ : แหล่งเรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดโดยเฉพาะปลานิล ปลาดุก และกบ...
  
ชื่อ - สกุล : 
ต้นแบบสาขา : 
ที่อยู่ : 
  
 
 
     
 
 
    การลำเลียงพันธุ์ปลา
 
    การเพาะเลี้ยกบ
 
    การเลี้ยงหอยแมลงภู่
 
    การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน
 
    การเพาะเลี้ยงปลาสลิด
 
    คู่มือระบบ e-learning เกษตรปราดเปรื่อง
 
 
ไม่มีข้อมูล