ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
การบริการให้กับประชาชน (e-Service)
ให้บริการออนไลน์กับประชาชน ดังนี้
  1. ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (Single-form)
  2. ขอรับบริการด้านกิจกรรมการประมง
  3. ขึ้นทะเบียนประมงสำหรับการขึ้นทะเบียนชาวประมงตาม พรบ. ประมง
  4. ค้นหาข้อมูลองค์ความรู้
  5. ค้นหาเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ / เจ้าหน้าที่ต้นแบบ (Smart Farmer /Smart Office)
  6. *** สามารถใช้บริการได้ที่นี่ กด ลงทะเบียน/ลงชื่อผู้ใช้งาน ***