ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : นายพล บุญทองขาว
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด : 

มีความเข้าใจในการเลี้ยงปลาดุก เป็นอย่างดี

คำจำกัดความ : เลี้ยงปลาดุกและปลานิล เพื่อการบริโภคและจำหน่าย
1. ความรู้เฉพาะสาขา  มีความเข้าใจในการเลี้ยงปลาโดยเฉพาะปลาดุก และปลานิล
2. การจัดการปัจจัยการผลิต  มีการให้อาหารธรรมชาติผสมอาหารเม็ดเพื่อเป็นการลดต้นทุน เช่น มะละกอ
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง  
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า  
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ  "ตั้งใจ ทำอะไรทำจิง"
6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer  ได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัยจากกรมประมง