ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : นายเล็ก แซ่ตั้ง
ต้นแบบสาขา : ปลานิล
ที่อยู่ : สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด : 

เลี้ยงปลานิลในกระชังและมีลูกพันธุ์ปลานิลจำหน่าย

คำจำกัดความ : "เลี้ยงปลานิลในกระชัง"
1. ความรู้เฉพาะสาขา  มีความรู้ในการอนุบาลปลานิล และปลานิลแปลงเพศ และเลี้ยงปลาในกระชัง
2. การจัดการปัจจัยการผลิต  
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง  ผลิตลูกปลานิลเพื่อเลี้ยงในกระชัง และสามารถผลิตได้ไม่น้อยกว่า 1,800,000 ตัวต่อปี
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า  
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ  มีความตั้งใจ และซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตนเอง ผลิตสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ
6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer  เลี้ยงปลานิลในกระชัง จำนวน 160 กระชัง แต่ละกระชังเลี้ยงได้ 3 รอบ/ปี สามารถผลิตปลานิลออกสู่ตลาดได้ตลอดทั้งปี