ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : นายพูลศักดิ์ สาระคง
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด : 

เกษตรกรไร่นาสวนผสม

คำจำกัดความ : ทำนา ปลูกข้าว เลี้ยงวัว เลี้ยงปลา ปลุกผักผลไม้ มีทุกอย่างเพื่อการบริโภค
1. ความรู้เฉพาะสาขา  มีการอนุบาลปลาในกระชังก่อนปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง
2. การจัดการปัจจัยการผลิต  เปิดไฟล่อแมลงในบ่อเลี้ยงปลา เพื่อลดต้นทุนอาหารเลี้ยงปลา
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง  ผลไม้ที่เหลือในสวน สามารถนำมาเป็นอาหารเลี้ยงปลาได้
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า  มีการแปรรูปผลผลิตเบื้องต้นเพื่อเก็บไว้บริโภค
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ  ปลุกทุกอย่างที่กิน และกินทุกอย่างที่ปลูก
6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer  ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จากกรมประมง