ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : นายวัชรพงษ์ จินาสุ่น
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด : 

"การเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด"

คำจำกัดความ : แหล่งเรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดโดยเฉพาะปลานิล ปลาดุก และกบ
1. ความรู้เฉพาะสาขา  มีความรู้ความสามารถในการเพาะเลี้ยงพันธุ์ และผสมพันธุ์ปลานิล ปลาดุก กบ
2. การจัดการปัจจัยการผลิต  เพาะพันธุ์ปลาดุก และปลานิล
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง  มีความรู้ความเข้าใจในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ สามารถวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงได้
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า  
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ  ผลิตปลามีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เลี้ยง
6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer  ได้การรับรองมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำขั้นปลอดภัยจากกรมประมง