ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : นายสมศักดิ์ มีจั่นเพชร
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด : 

เลี้ยงปลาในร่องสวนปาล์ม

คำจำกัดความ : 
1. ความรู้เฉพาะสาขา  มีความเข้าใจในการเลี้ยงปลา และทำการเกษตรแบบผสมผสาน
2. การจัดการปัจจัยการผลิต  เลี้ยงในร่องสวนปาล์มสามารถจับปลาได้ง่าย และป้องกันน้ำท่วม
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง  เลี้ยงปลาในร่องสวนปาล์ม เพื่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างคุ้มค่า
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า  
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ  "มีความตั้งใจในการประกอบอาชีพและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก"
6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer  เป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสาน และมีการใช้ประโยชน์สูงสุดร่วมกัน