ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : นางพรรณี พรมอุบล
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด : 

เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

คำจำกัดความ : เลี้ยงปลาดุกจำนวน 1 บ่อ ปล่อยปลาประมาณ 10,000 ตัว ในฟาร์มปลูกพืชผักและผลไม้
1. ความรู้เฉพาะสาขา  
2. การจัดการปัจจัยการผลิต  เลี้ยงปลาดุกโดยการให้อาหารเม็ดผสมกับการเปิดไฟล่อแมลง
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง  นำน้ำจากการเลี้ยงมารดพืชผลทางการเกษตร
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า  ขายปลีกปลาดุกให้กับผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ ตามความต้องการของผู้บริโภค
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ  ทำการเกษตรครบทุกอย่าง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และมีผลผลิตที่ปลอดภัยไว้บริโภค
6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer  ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงขั้นปลอดภัย SL จากกกรมประมง