ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : นายวรา ญาสิทธิ์
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด : 

เลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน

คำจำกัดความ : เลี้ยงปลาจำนวน 2 บ่อ แยกเป็นปลากินพืช 1 บ่อ ปลาดุก 1 บ่อ
1. ความรู้เฉพาะสาขา  มีความเข้าใจในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลา
2. การจัดการปัจจัยการผลิต  ใชผลผลิตในสวนมาเป็นอาหารปลา เช่น มะละกอ หญ้าเนเปียร์
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง  นำขี้วัวมาทำให้เกิดน้ำเขียวในบ่อปลา
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า  
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ  รักและเข้าใจในระบบการทำเกษตร จะได้ผลอย่างจริงจัง
6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer  ทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีวางวางผังฟาร์มเป็นรูปแบบ