ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : นายอาวุธ สุทธินุ่น
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด : 

"เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน" 

คำจำกัดความ : เลี้ยงปลาดุก สร้างรายได้
1. ความรู้เฉพาะสาขา  มีความเข้าใจในการเลี้ยงปลาเป็นอย่างดี มีการทำสีน้ำเพื่อให้เกิดอาหารธรรมชาติ
2. การจัดการปัจจัยการผลิต  มีการใช้น้ำเสียจากการเลี้ยงปลาดุกมาใช้ในการปลูกพืชผลทางการเกษตร เช่น ปลูกผักสวนครัว
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง  ทำอาหารเลี้ยงปลาดุกเอง โดยมีเครื่องบดสับอาหาร และมีการซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารเลี้ยงปลา ลดต้นทุน
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า  มีการแปรรูปขั้นต้น เช่นทำปลาดุกร้า เป็นต้น
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ  ทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม
6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer  เลี้ยงปลาดุก สร้างรายได้