ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : นายกิติธัช วิเศษกลิ่น
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด : 

เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

คำจำกัดความ : เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน สร้างรายได้เป็นอาชีพหลัก และมีการเลี้ยงกันเป็นกลุ่มเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในการตลาด และได้ช่วยเหลือกันและกันในการเลี้ยง
1. ความรู้เฉพาะสาขา  เลี้ยงปลาดุกจำนวน 5 บ่อ พื้นที่รวมกันประมาณ 2.5 ไร่
2. การจัดการปัจจัยการผลิต  มีการนำปลาป่น รำ ไส้ไก่มาเป็นส่วนประกอบของหารปลาดุกเพื่อลดต้นทุน
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง  เลี้ยงปลาดุกบ่อละ ประมาณ 10,000 ตัว ให้ผลผลิติบ่อละประมาณ 3.5-4 ตัน
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า  แบ่งการจับปลาบ่อละประมาณ 4-5 ครั้งต่อรอบการเลี้ยง เพื่อให้สามารถมีผลผลิตขายอย่างต่อเนื่อง และได้ราคา
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ  ทำอะไรทำด้วยกันหลายๆคน สร้างเครือค่ายจะได้ช่วยเหลือกันและกัน"
6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer  ได้รับการรับรองมาตฐาน GAP ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จากกรมประมง