ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : นายอนันตพงศ์ เกื้อหนุน
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด : 

เพาะเลี้ยงปลาเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่น

คำจำกัดความ : เลี้ยงปลาแนวอนุรักษ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความรู้เฉพาะสาขา  มีความเข้าใจในการเลี้ยงปลาและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ
2. การจัดการปัจจัยการผลิต  มีการลดต้นทุนในการเลี้ยงปลาด้วยการให้อาหารธรรมชาติ เช่น มะละกอ ใบมัน เป็นต้น
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง  มีการยกขั้นบ่อสูงป้องกันน้ำท่วม และปลูกพืชคลุมคันบ่อ
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า  มีการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นเพื่อการบริโภค เช่น การตากแห้ง การทำเค็ม เป็นต้น
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ  ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืช ผัก ไว้บริโภค
6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer  มีการเลี้ยงปลาไว้ในครัวเรือน เพื่อบริโภค หากเหลือจึงจัดจำหน่าย และมีการนำน้ำจากการเลี้ยงปลามาปลุกผัก