ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : นางมาลี หนูแป้น
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด : 

เลี้ยงปลาแบบพอเพียง

คำจำกัดความ : เลี้ยงปลาดุกในกระชังบ่อดิน เพื่อง่ายในการจัดการผลผลิตและเลี้ยงปลากินพืชนอกกระชัง
1. ความรู้เฉพาะสาขา  เข้าใจหลักการเลี้ยงปลา
2. การจัดการปัจจัยการผลิต  มีการทำน้ำเขียวในบ่อเพื่อสร้างอาหารธรรมชาติ
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง  ให้อาหารเม็ด และเปิดไฟล่อแมลงให้บ่อปลา น้ำในบ่อปลาสามารถใช้ในการรดน้ำพืชผลทางการเกษตร
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า  
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ  ขุดบ่อเลี้ยงปลา 1 บ่อได้ประโยชน์ 2 อย่าง ได้น้ำไว้ใช้ในการทำสวนและสามารถเลี้ยงปลาไว้บริโภคเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer