ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : นายสมพร สุขเกษม
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด : 

ทำไร่นาสวนผสม เลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ปลากินพืชในบ่อดิน กบคอนโด

คำจำกัดความ : ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามเกษตรทฤษฎีใหม่
1. ความรู้เฉพาะสาขา  เกษตรแบบผสมผสาน
2. การจัดการปัจจัยการผลิต  นำน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลามาใช้ในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง  เปิดไฟล่อเเมลงในบ่อปลาดุก
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า  เลี้ยงจิ้งหรีดไว้จำหน่าย จิ้งหรีดเหลือให้กบกิน
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ  
6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer  ได้รับคัดเลือกให้เป็นประมงอาสาดีเด่นประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี