ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : นางสุเพ็ญ เชื้อศักดิ์
ต้นแบบสาขา : ปลานิล
ที่อยู่ : สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด : 

เลี้ยงปลานิลแดงในกระชัง

คำจำกัดความ : เลี้ยงปลานิลในกระชัง จำนวน 30 กระชัง ในแม่น้ำพุมดวง ขนาดกระชัง 5X5X2 เมตร
1. ความรู้เฉพาะสาขา  ปล่อยปลานิล จำนวน 1,500 ตัวต่อกระชัง ขนาดลูกพันธุ์ปลา 25 ตัวต่อกิโลกรัม
2. การจัดการปัจจัยการผลิต  ใช้อาหารเม็ดในการเลี้ยง
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง  เลี้ยงปลานิลในกระชัง ได้ผลผลิตกระชังละ 1,500 กิโลกรัม เลี้ยงนาน 3.5-4 เดือน
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า  
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ  มีความมานะตั้งใจในการเลี้ยง และค้นหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ
6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer  ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมประมง