ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : นายแสงทอง ปัตตลอด
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : ระนอง
รายละเอียด : 

นายแสงทอง  ปัตตลอด

ต้นแบบ  สาขา  ประมง  (การเลี้ยงปูทะเลนิ่ม)

คำจำกัดความ : เกษตรกรต้นแบบด้านการเลี้ยงปูทะเล (นิ่ม) โดยใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูป
1. ความรู้เฉพาะสาขา  มีความรู้และทักษะในการเลี้ยงปูทะเล(นิ่ม)เป็นอย่างดี
2. การจัดการปัจจัยการผลิต  เป็นผู้ริเริ่มและร่วมคิดสูตรอาหารเม็ดสำเร็จรูปรวมถึงขนาดของเม็ดอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปูทะเล (นิ่ม)
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง  มีการใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปในการเลี้ยงปูทะเล (นิ่ม) แทนการให้อาหารปลาสับ
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า  
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ  การทำงานทุกอย่างย่อมมีอุปสรรคเสมอ ฉะนั้นจะต้องมีความอดทนและหาทางฝ่ามันไปให้ได้
6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer  เป็นผู้ริเริ่มและร่วมคิดสูตรอาหารเม็ดสำเร็จรูปรวมถึงขนาดของเม็ดอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปูทะเล (นิ่ม) และได้รับมาตรฐาน GAP กรมประมง