ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : นายสันติพงษ์ ปัตตลอด
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : ระนอง
รายละเอียด : 

นายสันติพงษ์  ปัตตลอด

ต้นแบบ  สาขา  ประมง  (การเลี้ยงปูทะเลนิ่ม)

คำจำกัดความ : เกษตรกรต้นแบบด้านการเลี้ยงปูทะเล (นิ่ม) โดยใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูป
1. ความรู้เฉพาะสาขา  มีความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงปูทะเล (นิ่ม)
2. การจัดการปัจจัยการผลิต  มีการนำอาหารเม็ดสำเร็จรูปมาเลี้ยงปูทะเล (นิ่ม) แทนการใช้ปลาสับ เป็นรายแรกๆของพื้นที่
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง  มีการนำวิธีตัดขาปูเพื่อเร่งการลอกคราบ
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า  
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ  
6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer  ได้รับมาตรฐาน GAP กรมประมง