ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : นายปรีชา รักษา
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : ระนอง
รายละเอียด : 

นายปรีชา  รักษา

ต้นแบบ สาขา  ประมง (การเลี้ยงปูทะเลนิ่ม)

คำจำกัดความ : เกษตรกรต้นแบบด้านการเลี้ยงปูทะเล (นิ่ม)
1. ความรู้เฉพาะสาขา  มีความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงปูทะเล (นิ่ม)
2. การจัดการปัจจัยการผลิต  มีการเลือกซื้อพันธุ์ปูจากแหล่งที่เชื่อถือได้
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง  มีการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปร่วมกับการให้ปลาสดสับ
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า  
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ  
6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer  เลี้ยงปูทะเล (นิ่ม) เชิงพาณิชย์ มีผลผลิต 3 ตัน/ปี