ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : นายสุรศักดิ์ สตูล
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : ระนอง
รายละเอียด : 

นายสุรศักดิ์  สตูล

ต้นแบบ  สาขา  ประมง  (การเลี้ยงปูทะเลนิ่ม)

คำจำกัดความ : เกษตรกรต้นแบบด้านการเลี้ยงปูทะเล (นิ่ม)
1. ความรู้เฉพาะสาขา  มีความรู้และทักษะในการเลี้ยงปูทะเล (นิ่ม) เป็นอย่างดี
2. การจัดการปัจจัยการผลิต  เลือกซื้อพันธุ์ปูจากแหล่งที่เชื่อถือได้
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง  เลี้ยงปูทะเล (นิ่ม) โดยให้ปลาสดสับเป็นอาหาร และมีการตัดขาเพื่อเร่งการลอกคราบ
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า  
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ  
6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer  เลี้ยงเชิงพาณิชย์ มีผลผลิต 2.5 ตันต่อปี และได้รับมาตรฐาน GAP กรมประมง