ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : นายดำรงค์ จันทรสมุทร
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : ระนอง
รายละเอียด : 

นายดำรงค์  จันทรสมุทร

เกษตรกรต้นแบบสาขา  ประมง  (การเลี้ยงปูนิ่มในกระชัง)

คำจำกัดความ : การเลี้ยงปูทะเล (นิ่ม) ในกระชัง
1. ความรู้เฉพาะสาขา  มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเลี้ยงปูทะเล (นิ่ม)
2. การจัดการปัจจัยการผลิต  เลือกซื้อปัจจัยการผลิตจากแหล่งที่เชื่อถือได้
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง  มีการนำวิธีการตัดขาปูทะเล (ปูแข็ง) เพื่อเร่งการลอกคราบ มาใช้
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า  
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ  
6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer  ได้รับมาตรฐาน GAP กรมประมง