ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : 
ต้นแบบสาขา : 
ที่อยู่ : 
รายละเอียด : 
คำจำกัดความ : 
1. ความรู้เฉพาะสาขา  
2. การจัดการปัจจัยการผลิต  
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง  
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า  
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ  
6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer