ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : นายสุเทพ อึ้งสังวรณ์
ต้นแบบสาขา : ปลานิล
ที่อยู่ : นครราชสีมา
รายละเอียด : 

เกษตรกรผู้อนุบาลปลานิล

คำจำกัดความ : เกษตรกรต้นแบบแห่งตำบลครบุรีใต้ ผู้อนุบาลปลานิลส่งให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกว่า 100 ราย จำนวนกระชังกว่า 1,000 กระชัง
1. ความรู้เฉพาะสาขา  "อนุบาลปลานิลส่งให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในเขื่อนมูลบน" รับลูกปลานิลขนาดใบมะขามมาอนุบาลในบ่อดินจนได้ขนาดที่พร้อมลงเลี้ยงในกระชัง
2. การจัดการปัจจัยการผลิต  "คุณภาพน้ำเป็นสิ่งสำคัญ" ในระหว่างการเลี้ยงมีการเติมอากาศในบ่อเพิ่มเติม หมั่นสังเกตุสีของน้ำอยู่เสมอ หากสีน้ำไม่ดีหรือปลามีอาการผิดปกติต้องทำงารเปลี่ยนถ่ายน้ำ หลังจากการเลี้ยงมีการลอกบ่อนำเลนไปใส่เป็นปุ๋ยในนาข้าว แล้วตากบ่อรอเลี้ยงในรอบถัดไป
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง  "อนุบาลลูกปลานิล 60 วัน ก่อนส่งให้เกษตรกร" นำลูกปลานิลขนาด 1 - 1.5 เซนติเมตร มาอนุบาลในบ่อดินโดยปล่อยในอัตรา 30,000 ตัวต่อไร่ เป็นระยะเวลาประมาณ 60 วัน จะได้ปลานิลขนาดตัวประมาณ 35 ตัวต่อกิโลกรัม "พักปลาให้แข็งแรงก่อนส่ง" นำปลามาพักใ
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า  
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ  
6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer  เป็นผู้ประสบควาามสำเร็จในการอนุบาลปลานิล สามารถอนุบาลปลานิลส่งให้ผู้เลี้ยงปลาในกระชังเป็นจำนวนมาก