ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง

 
 
ข่าวกิจกรรม
    วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ e-learning เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง
    
    วันที่ 2 กันยายน 2559
    > รายละเอียด
ข่าวกิจกรรม
    เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 กรมประมงร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดพิธีส่งมอบปะการังเทียมให้แก่ชาวประมง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ บ้านเขาตะเกียบ เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนั
     เอกสารแนบ
    วันที่ 2 กันยายน 2559
    > รายละเอียด
 
 
ชื่อ - สกุล : นายสุเทพ อึ้งสังวรณ์
ต้นแบบสาขา : ปลานิล
คำจำกัดความ : เกษตรกรต้นแบบแห่งตำบลครบุรีใต้ ผู้อนุบาลปลานิลส่งให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกว่า 100 ราย จำนวนกระ...
  
ชื่อ - สกุล : 
ต้นแบบสาขา : 
ที่อยู่ : 
  
 
 
     
 
 
    wis
 
    การเพาะเลี้ยงปลาสวาย
 
    การเพาะเลี้ยงปลาบู่
 
    การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน
 
    การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
 
    การเลี้ยงหอยแครง
 
 
ไม่มีข้อมูล