ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
การลำเลียงพันธุ์ปลา
    การลำเลียงพันธุ์ปลา