ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน
    การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน