ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
การเพาะเลี้ยงปลาแรด
    การเพาะเลี้ยงปลาแรด