ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
การเพาะเลี้ยงปลาสวาย
    การเพาะเลี้ยงปลาสวาย