ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
การเพาะเลียงปลากดเหลือง
    การเพาะเลียงปลากดเหลือง