ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
การเลี้ยงหอยแครง
    การเลี้ยงหอยแครง