ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
การเพาะเลี้ยงปลาบู่
    การเพาะเลี้ยงปลาบู่