ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
การเพาะเลี้ยงปลาสลิด
    การเพาะเลี้ยงปลาสลิด