ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
การเพาะเลี้ยปลาช่อน
    การเพาะเลี้ยปลาช่อน