ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
การเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาว
    การเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาว