ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
การเพาะเลี้ยกบ
    การเพาะเลี้ยกบ