ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
การเลี้ยกุ้งก้ามกราม
    การเลี้ยกุ้งก้ามกราม