ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
การเพาะเลี้ยงไรแดง
    การเพาะเลี้ยงไรแดง