ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
การเพาะเลี้ยปลาจีน
    การเพาะเลี้ยปลาจีน