ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
การเพาะเลี้ยงปลาบิ๊กอุย
    การเพาะเลี้ยงปลาบิ๊กอุย