ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
การเลี้ยงปลานิลในกระชัง
    การเลี้ยงปลานิลในกระชัง