ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
คู่มือการ
    คู่มือระบบ e-learning เกษตรปราดเปรื่อง
    

เพื่อให้เกษตรกรด้านประมงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง (Thai Smart Farmer)สามารถเข้าเรียนผ่านระบบ e-Learning ของกรมประมงได้
 และสามารถใช้ส่งเสริมงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จุดเด่นคือ เกษตรกรและประชาชนที่สนใจสามารถมีส่วนร่วม และสามารถติดต่อกับผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้
ทั้งยังสามารถทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่น การตอบแบบทดสอบ การซักถาม  และการนัดหมาย เป็นต้น

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://elearning.fisheries.go.th