ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ข่าวกิจกรรม
    วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ e-learning เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง