ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : 
ต้นแบบสาขา : 
ที่อยู่ : 
รายละเอียด : 
คำจำกัดความ : 
1. ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา  
2. องค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกษตรกรควรรู้  
3. การเตรียมการก่อนการปฏิบัติงาน  
4. ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บุคลากรคนอื่นๆควรให้ความสำคัญ  
5. การจัดการกับปัญหาอุปสรรคในการทำงาน  
6. อื่นๆ