ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : พลเอกประพล อาทิตย์โอชา
ต้นแบบสาขา : จระเข้
ที่อยู่ : นนทบุรี
รายละเอียด : 

อดอยากปากแห้ง

คำจำกัดความ : จน จ๊น จน
1. ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา  การเลี้ยงจระเข้น้อย
2. องค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกษตรกรควรรู้  การเลี้ยงจระเข้น้อยในบ่อปูน
3. การเตรียมการก่อนการปฏิบัติงาน  ออกกำลังกายทุกเช้า
4. ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บุคลากรคนอื่นๆควรให้ความสำคัญ  มีมนุษย์สัมพันธ์
5. การจัดการกับปัญหาอุปสรรคในการทำงาน  โยนภาระให้คนอื่น
6. อื่นๆ