ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : นายสมดี สมใจ
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : สมุทรปราการ
รายละเอียด : 

รายละเอียด 

คำจำกัดความ : คำจำกัดความ
1. ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา  . ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
2. องค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกษตรกรควรรู้  องค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกษตรกรควรรู้
3. การเตรียมการก่อนการปฏิบัติงาน  3. การเตรียมการก่อนการปฏิบัติงาน
4. ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บุคลากรคนอื่นๆควรให้ความสำคัญ  ปัจจัยสนับสนันการปฏิบัติงานที่บุคลากรคนอื่นๆควรให้ความสำคัญ
5. การจัดการกับปัญหาอุปสรรคในการทำงาน  ารจัดการกับปัญหาอุปสรรคในการทำงา
6. อื่นๆ  6. อื่นๆ