ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : น.ส.กิ๊บ กุ๊กกุ๊ก
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด : 

โอเค

คำจำกัดความ : โอเค
1. ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา  โอเค
2. องค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกษตรกรควรรู้  โอเค
3. การเตรียมการก่อนการปฏิบัติงาน  
4. ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บุคลากรคนอื่นๆควรให้ความสำคัญ  
5. การจัดการกับปัญหาอุปสรรคในการทำงาน  
6. อื่นๆ  4444444444444444444444