ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : น.ส.ดาว เดือน
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : นนทบุรี
รายละเอียด : 

รายละเอียด :  

คำจำกัดความ : คำจำกัดความ :
1. ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา  วามรู้ 1. ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ามเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
2. องค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกษตรกรควรรู้  2. องค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกษตรกรควรรู้
3. การเตรียมการก่อนการปฏิบัติงาน  3. การเตรียมการก่อนการปฏิบัติงาน
4. ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บุคลากรคนอื่นๆควรให้ความสำคัญ  4. ปัจจัยสนับสนันการปฏิบัติงานที่บุคลากรคนอื่นๆควรให้ความสำคัญ
5. การจัดการกับปัญหาอุปสรรคในการทำงาน  5. การจัดการกับปัญหาอุปสรรคในการทำงาน
6. อื่นๆ  6. อื่นๆ