ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : นายกินโทกิ ซากาตะ
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : นนทบุรี
รายละเอียด : 

หลับ

คำจำกัดความ : นะ
1. ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา  จจ
2. องค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกษตรกรควรรู้  สส
3. การเตรียมการก่อนการปฏิบัติงาน  กก
4. ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บุคลากรคนอื่นๆควรให้ความสำคัญ  ทท
5. การจัดการกับปัญหาอุปสรรคในการทำงาน  ออ
6. อื่นๆ  อะ