ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : น.ส.อังคณา บุญประสิทธิ์
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : สิงห์บุรี
รายละเอียด : 
คำจำกัดความ : 
1. ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา  ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
2. องค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกษตรกรควรรู้  องค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกษตรกรควรรู้
3. การเตรียมการก่อนการปฏิบัติงาน  
4. ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บุคลากรคนอื่นๆควรให้ความสำคัญ  
5. การจัดการกับปัญหาอุปสรรคในการทำงาน  
6. อื่นๆ