ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : น.ส.ต้นแบบ ต้นกล้า
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด : 

รายละเอียด

คำจำกัดความ : คำจำกัดความ
1. ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา  ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาข
2. องค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกษตรกรควรรู้  องค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกษตรกรควรรู้
3. การเตรียมการก่อนการปฏิบัติงาน  การเตรียมการก่อนการปฏิบัติงาน
4. ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บุคลากรคนอื่นๆควรให้ความสำคัญ  ปัจจัยสนับสนันการปฏิบัติงานที่บุคลากรคนอื่นๆควรให้ความสำคัญ
5. การจัดการกับปัญหาอุปสรรคในการทำงาน  การจัดการกับปัญหาอุปสรรคในการทำงาน
6. อื่นๆ  อื่นๆ