ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : น.ส.ฐิติทิพย์ ด้วงเงิน
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : ปทุมธานี
รายละเอียด : 
คำจำกัดความ : 
1. ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา  
2. องค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกษตรกรควรรู้  
3. การเตรียมการก่อนการปฏิบัติงาน  
4. ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บุคลากรคนอื่นๆควรให้ความสำคัญ  
5. การจัดการกับปัญหาอุปสรรคในการทำงาน  
6. อื่นๆ