ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมประมง
 
 
ชื่อ - สกุล : นายอนวัช รักการดี
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : สมุทรปราการ
รายละเอียด : 

ประมงอำเภอบางบ่อ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

คำจำกัดความ : ประมงอำเภอหัวก้าวหน้า พัฒนาการประมงของบางบ่อ เพื่อชาวประมงอย่างยั่งยืน
1. ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา  
2. องค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกษตรกรควรรู้  การทำการประมงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำการประมงด้วยจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ยั่งยืน
3. การเตรียมการก่อนการปฏิบัติงาน  เตรียมข้อมูลก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง
4. ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บุคลากรคนอื่นๆควรให้ความสำคัญ  การเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน
5. การจัดการกับปัญหาอุปสรรคในการทำงาน  ตั้งสติ
6. อื่นๆ